Kỷ niệm 720 năm ngày giỗ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 20/8 AL - 6/10/2020 (1300-2020)

Báo Nhân Dân: Giữ bếp lửa và nhen bếp chữ.